Stanovy združenia

 

S T A N O V Y
CIVILNÉ STRELECKÉ CENTRUM

Článok 1.
Názov, sídlo a pôsobnosť.

 1.   Názov organizácie pôsobiacej v Slovenskej republike je Civilné strelecké
  centrum ( ďalej len CSC ) so sídlom na Moskovskej 19, 811 08 Bratislava.
 2.  CSC je dobrovoľným, politicky nezávislým občianskym združením
  s právnou a ekonomickou subjektivitou, ktoré jedná svojim menom a nesie
  zodpovednosť za svoje záväzky.
 3.  CSC vytvára svoju vlastnú členskú základňu. Vydáva jednotný členský
  preukaz a používa vlastnú symboliku.

Článok 2.
Ciele združenia.

Cieľom združenia CSC je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov
v oblasti telesnej kultúry a v streleckom športe najmä podľa pravidiel IPSC.
Vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovania telesnej a
duševnej zdatnosti a športovej výkonnosti. Organizovať a zabezpečovať
športové, spoločenské a výcvikové akcie. Obhajovať záujmy športových
strelcov a majiteľov zbraní.
Podporovanie športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých a rozvíjať
ich vzťah k streleckým disciplínam. Svojou činnosťou propagovať zmysel
praktickej streľby ako športovej disciplíny, viesť všetkých svojich členov k
bezpečnému a zodpovednému zaobchádzaniu so strelnými zbraňami.

Článok 3.
Prostriedky k plneniu úloh

 1. CSC prostredníctvom svojej Rady vydáva vlastné smernice.
 2. CSC zastupuje všetkých svojich členov pri jednaniach so štátnymi orgánmi
  a inými organizáciami prostredníctvom Rady, ktorá môže touto činnosťou
  poveriť aj iné osoby na základe splnomocnenia k tomuto zastúpeniu.
 3. CSC vykonáva hospodársku činnosť podľa platných právnych predpisov SR.

Článok 4.
Orgány CSC.

 1. Najvyšším orgánom CSC je Členská schôdza riadnych členov. Členská
  schôdza riadnych členov volí tajným hlasovaním Radu. Členská schôdza
  riadnych členov môže byť zvolaná Radou, alebo ak o to požiada najmenej
  1/3 riadnych členov.
 2.  Rada má 3 členov. Tvoria ju predseda, dvaja členovia rady. Volebné
  obdobie je sedem rokov. Do rady sú zvolený traja členovia s najvyšším
  počtom hlasov. Za predsedu Rady je zvolený člen s najväčším počtom
  hlasov. Je najvyšším funkcionárom CSC. Zastupuje CSC pri jednaniach so
  štátnymi orgánmi a ďalšími organizáciami a koná v mene združenia.
 3. Predsedom CSC je: Kamil Zeman , XXXXX,XXXXX,XXXXXX,
 4. Rada zasadá najmenej 1-krát ročne a riadi činnosť CSC medzi Členskými
  schôdzami riadnych členov.
 5. Rada je povinná zvolať Členskú schôdzu riadnych členov najneskôr 30 dní
  pred skončením svojho volebného obdobia.

Článok 5.

 1. Členstvo a podmienky riadneho členstva v CSC.
  Riadnym členom sa môže stať každý, kto zaplatí členský príspevok a zaviaže sa
  dodržiavať stanovy CSC.Riadnych členov schvaľuje Rada CSC.
 2. Zánik riadneho členstva.
  Riadne členstvo zaniká smrťou, nezaplatením členského príspevku, vystúpením
  alebo zrušením členstva Radou CSC. Rada CSC rozhoduje o zrušení riadneho
  členstva v tajnom hlasovaní. Riadne členstvo v CSC sa obnovuje každý rok.
 3. Práva riadnych členov.
  1. Hlasovať na Členskej schôdzi riadnych členov CSC.
  2. Byť volený do orgánov CSC.
  3. Zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných CSC.
 4. Povinnosti riadnych členov.
  1. Dodržiavať stanovy CSC a smernice vydané Radou CSC.
  2. Platiť členské príspevky.
 5. Členstvo a podmienky registrovaného členstva v CSC.
  Registrovaným členom sa môže stať každý, kto zaplatí členský príspevok
  a zaviaže sa dodržiavať stanovy CSC.Registrovaných členov schvaľuje predseda
  CSC.
 6. Zánik registrovaného členstva.
  Registrované členstvo zaniká smrťou, nezaplatením členského príspevku,
  vystúpením alebo zrušením členstva predsedom CSC. Registrované členstvo
  v CSC sa obnovuje každý rok.
 7. Práva registrovaných členov.
  Zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných CSC.
 8. Povinnosti registrovaných členov.
  1. Dodržiavať stanovy CSC a smernice vydané Radou CSC.
  2. platiť členské príspevky.
 9. Členské príspevky.
  výšku a termín zaplatenia základného členského príspevku stanovuje Rada CSC.

Článok 6.
Majetok CSC

 1. Zdroje majetku CSC tvoria:
  1. členské príspevky
  2. príjmy z organizovania súťaží, športových, spoločenských a výcvikových
   akcií
  3. dotácie, dary od fyzických a právnických osôb, granty, sponzorské príspevky
   a iné.
 2. Za hospodárenie s majetkom CSC zodpovedá Rada Členskej schôdzi
  riadnych členov.
 3. Hospodárenie sa uskutočňuje v súlade so schváleným rozpočtom , ktorý
  schvaluje
 4. O zrušení CSC rozhoduje Členská schôdza riadnych členov. Na zrušenie
  CSC je potrebná 2/3 väčšina všetkých riadnych členov CSC.
 5. V prípade ukončenia činnosti CSC určí Rada likvidátora majetku za účelom
  majetkového vysporiadania

Článok 7.
Záverečné ustanovenia

 1. Na zmenu stanov je potrebná 2/3 väčšina hlasov prítomných riadnych členov
  na Členskej schôdzi riadnych členov.
 2. Tieto stanovy boli schválené Členskou schôdzou CSC konanou dňa 10.2 .
  2011
 3. Schválením týchto stanov sa ruší platnosť pôvodných stanov registrovaných
  MV SR dňa 30.1.2004.

V Bratislave 10.2.2011
Kamil Zeman – predseda CSC