Kontaktné informácie

Civilné strelecké centrum
Moskovská 19, 811 08 Bratislava
číslo spisu MV SR VVS/1-900/90-13684
IČO 31 787 797,
IBAN: SK 5811 0000 0000 2623 2516 49

KAMIL ZEMAN – predseda
zeman223@gmail.com
+421 905 615 552